Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
Wat geeft werkelijk voldoening in het leven

Wat geeft werkelijk voldoening in het leven

Lezen prediker 2

Broeders zoals jullie weten ben ik sinds 2 jaar voor een groot deel van mijn werktijd met pensioen. Dan kom je in een nieuwe situatie als je loskomt uit het geijkte ritme van je werk, je beperkte vrije tijd, standaard vakanties in de zomer en met kerst, kortom jaar in jaar uit zo’n beetje hetzelfde ritme. Sommigen noemen het de sleur van het leven, maar dat was het voor mij ook weer niet maar toch was er jaar in jaar uit veel van hetzelfde.

Het was daardoor en ook in het bijzonder afgelopen zomer toen we onze 40 jarige trouwdag vierden dat je terug kijkt in de tijd en ik besefte dat ik steeds meer nadacht over de zin van het leven. Waar leef je nu eigenlijk voor? Wat is er nu echt belangrijk in het leven?

De afgelopen 40 jaar zijn voor mijn gevoel voorbijgegaan als een waas. Af en toe praat je daarover met anderen en dan merk je dat meer mensen daarmee bezig zijn. Het is een menselijke vraag, die zo menselijk blijkt te zijn dat er een hele wetenschap op gefundeerd is namelijk de filosofie. Ook de Bijbel gaat in op deze vraagstukken. In het bijzonder het boek Prediker. Daarin stelt Salomo, de meest wijze man die ooit geleefd heeft zichzelf de vraag  Wat geeft werkelijk voldoening in het leven”

Zo zegt hij aan het begin van het boek Prediker: "Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem; en ik zette mijn hart erop om na te vorsen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles, wat onder de hemel geschiedt. Dat is een kwade bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen"(zie prediker 1.) En even verderop is hij nog veel duidelijker, wanneer hij aangeeft met welk doel hij zichzelf op de proef stelt: "totdat ik zou ontwaren, wat de mensenkinderen het beste kunnen doen onder de hemel gedurende de weinige dagen van hun leven"  Hij wil dus het leven en de zin ervan onderzoeken, een zoektocht naar wat werkelijk belangrijk is en voldoening geeft in het leven.

In de inleidende verzen van prediker 1, gaat Prediker na wat "de wijsheid in alles, wat onder de hemel geschiedt" is. Hij kijkt daarbij naar alles wat er op aarde (´onder de zon´) gedaan wordt en komt al direct tot de conclusie dat alles ijdelheid en najagen van wind is. Vervolgens kijkt Prediker terug op zijn leven en op wat hij gedaan heeft. Hij komt tot de constatering dat hij zeer rijk en wijs geworden is. Om vervolgens tot de conclusie te komen dat in veel wijsheid veel verdriet ligt. Daarnaar begint hij een zoektocht in prediker 2.

Salomo had alle rijkdom alle gezag en autoriteit om te doen en te laten wat hij wilde. Hij kon alles doen wat zijn hart begeerde. Hij had de mogelijkheden om volop van het leven te genieten. Verlangen wij daar soms ook niet naar? Om alles te kunnen doen wat je hart begeert? Wat zou dat geweldig zijn. Zouden we dan geen voldoening in ons leven hebben?

Salomo had de mogelijkheid om dit alles te onderzoeken en hij deed dit ook.

Het eerste wat hij onderzoekt is genot en plezier.
We hoeven niet al te veel verbeelding te hebben om de koning te zien aanliggen aan een heerlijk gevulde tafel. Hier kon hij genieten van heerlijke exotische gerechten, Hij kon genieten van de beste wijnen en kijken naar de beste voorstellingen. De mooiste vrouwen dienden hem op wat hij wilde. Maar wanneer dit heerlijke feest voorbij was en hij eerlijk zijn hart onderzocht kon hij geen blijvend geluk vinden.

Ondanks het feit dat hij echt genoten had van het feest, dat hij zich eens lekker had laten gaan, teveel wijn had gedronken zodat hij alle zorgen vergeten was en in lange tijd niet zo gelachen had, ontdekt hij geen blijvende vreugde aan dit feest. Ergens verder op in het boek Spreuken zegt Salomo “Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden en het einde van de vreugde kan kommer zijn.”.

De wereld waarin we leven is gericht op plezier en vermaak. Miljoenen mensen hebben er alles voor over om eens een bijzondere ervaring te mogen beleven en tijdelijk te ontsnappen aan de sleur van het leven. En er is volgens de Bijbel niets mis met genot en plezier, maar ligt daar werkelijk de voldoening van het leven? Wanneer we ons leven bouwen op tijdelijk genot en plezier zal het eindigen in een grote teleurstelling. Waarom? Omdat genot en plezier op onszelf gericht zijn. Het gaat om de bevrediging van onze eigen gevoelens en deze laten vaak na afloop een leeg hart achter.
Een tweede reden waarom genot en plezier geen voldoening geven is dat we er telkens meer van moeten hebben. Wanneer we nog eens een tijdelijk goed gevoel willen hebben, hebben we beter eten nodig, meer wijn, meer plezier. Aan de verzadiging van genot komt geen einde. Het is een bodemloze put die niet te vullen is.

Vervolgens onderzoekt Salomo of hij gelukkig geworden is van het blijkgeven van al zijn rijkdom en macht in het realiseren van allerlei bouwprojecten.
Hij bouwt prachtige huizen, steden en parken. Hij bouwt prachtige vijvers om zijn bossen te bevloeien. Hij realiseert niet alleen prachtige bouwplannen, maar heeft ook nog eens de slaven om dit te realiseren. Salomo bezat meet dan 30.000 persoonlijke slaven die voor hem werkten en hem dienden. Hij bezat oneindig veel runderen en kleinvee. Hij had alle rijkdom van de wereld. Hij bezat goud en zilver zoveel hij maar wilde. Er kan werkelijk vreugde liggen in het bereiken van dingen en hard werken. Salomo vond vreugde in al het werken, maar wanneer hij klaar was had het hem toch geen voldoening geschonken.
De wil en de uitwerking om iets te bereiken geeft ons voldoening, maar uiteindelijk verlangen we naar meer en meer.
Werken is niet verkeerd, integendeel. Het werk is een zegen van God. Het feit dat we mogen werken en geld mogen verdienen is van God gegeven. In het boek Genesis. kunnen we lezen dat God de mens gemaakt had en hem in de hof van Eden plaatste om die te bewerken en te verzorgen. God heeft ons werk gegeven om ons voldoening in het leven te geven. Maar alleen het werk, of het werk op zich kan ons geen voldoening geven. De dag van vandaag zie je miljoenen mensen vluchten in werk en prestatie opdat ze toch maar enige voldoening in hun leven zouden ervaren. Met het gevolg dat ze afgebrand en uitgeput raken.

Het volgende dat Salomo heeft onderzocht is de wijsheid en de kennis.
Ligt de voldoening van het leven misschien in het opdoen van wijsheid en kennis.
De wijsheid heeft hem inderdaad geholpen om juiste keuzes in zijn leven te maken, maar in het licht van de dood bekeken, betekent wijsheid niets. Zowel wijze mensen als dwaze mensen sterven. Je wijsheid kun je ook niet meenemen, en heel moeilijk doorgeven aan de volgende generatie. Denk maar aan de uitvinder van de springstof. Uiteindelijk heeft de volgende generatie deze wijsheid gebruikt tot dwaasheid en hebben ze er bommen van gemaakt om er elkaar mee te doden. Iedereen moet sterven en iedereen wordt vergeten.
Hoe meer wijsheid je opdoet hoe meer je beseft dat je nog zoveel dingen niet weet.

Salomo kwam zo tot de conclusie dat de ware voldoening van het leven niet te vinden is in grote rijkdom waardoor je de mogelijkheden hebt overal van te genieten en plezier te kunnen maken.
Ook niet in, door heel hard te werken en rijkdom te vergaren waardoor je kan pronken met de mooiste bezittingen en je een machtig mens kan worden.
En ook niet door het vergaren van heel veel wijsheid. Prediker ziet wel winst in het streven naar wijsheid tegenover dwaasheid: "Wel ontwaarde ik, dat de wijsheid haar voordeel heeft boven het onverstand, zoals het licht zijn voordeel heeft boven de duisternis:
De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis" 
Maar toch komt hij er tijdens het onderzoek ook op uit dat zowel de wijzen als de dwazen uiteindelijk hetzelfde lot treffen:
Ze sterven en zowel de dwaze als de wijze worden na hun dood spoedig vergeten.

Laten we teruggaan naar de vraag “wat geeft werkelijk voldoening in ons leven?”. Wat is blijvend? In Prediker 2:24-26.trekt Salomo zijn conclusies.
De eerste is:. Zie het leven als een geschenk van God en dank God voor alles wat Hij ons geeft. Dit is het grote geheim dat Salomo ons wil leren. Besef dat alles wat we hebben van God komt en wees er dankbaar voor. Voldoening ligt in het kennen van God en de dankbaarheid naar God toe om alles wat Hij geeft.

Het is belangrijk dat wij de werkelijke voldoening in ons leven zullen ervaren. Jaag niet naar de tijdelijke voldoening van genot en plezier, van werk en bezit, van wijsheid en rijkdom. Jaag naar het kennen van God en dank God voor alles wat Hij ons geeft.

Waar leven we voor? Leven we voor onszelf? Dan zal ons leven één holle luchtballon zijn.
Of leven we tot eer van God? Omdat we weten dat Hij ons zal geven wat we nodig hebben? God geeft ons wijsheid, kennis en vreugde, waarom? Om voor ons eigen nut te gebruiken? Om aan onze eigen begeerten te kunnen voldoen? Neen, om Hem te leren kennen en om Zijn zegeningen te zien. De vreugde ligt niet in het bezitten van dingen. De vreugde ligt in de dankbaarheid voor de dingen die we bezitten! Wij kunnen dankbaar zijn omdat we weten dat God ons geeft wat we nodig hebben.

Of zoals het staat geschreven in Romeinen 14:7-8
"Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren."
 Wij leven niet voor onszelf, maar sterven ook niet voor ons zelf. Ons leven in het vlees, hoeft geen leven naar het vlees te zijn, maar mag een leven in de kracht van de geest van onze nieuwe natuur zijn, die wij in Christus hebben ontvangen. Dit leven beperkt zich niet tot dat wat onder de zon is, maar wordt gevoed door Christus, Die boven mensheid, schepping en dood verrezen is. Hierdoor houdt ons bestaan niet op met de dood, maar komt het juist door de dood heen tot zijn doel in de opstanding van Christus.

Kortom, voor de gelovige is het leven voor God door Christus het uiteindelijke doel.

Over de auteur

Meditatie kerkenraad

Reactie op deze blog
Delen