Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 10

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 11 maart (5e lijdenszondag)
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk, dankzegging Heilig Avondmaal

Crèche
11/3 Annelieke Visser, Carola Woudenberg, Cora de Vries, Annemieke de Leeuw, Ruben de Vries
18/3 Linda Vink, Gerda den Otter, Magda ’t Lam, Jeanne Stuij, Rosanne Roomer

Zondagsschool
Groep 1: Sandra ‘t Lam en Marit v/d wel
Groep 2: Marleen Brakband en Carine Weeda
Groep 3: Antoinet Mijderwijk en Lisanne ten Caat
Groep 4: Alice Visser

Collecten

  • De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
  • De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. 
  • De diaconie- en avondmaalscollecte van a.s. zondag is bestemd voor  de St. Buitenhof in Hardinxveld-Giessendam. In de participatiemaatschappij zijn zelfredzaamheid en eigen kracht belangrijke uitgangspunten. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Hun eigen kracht kan echter alleen tot ontwikkeling komen wanneer zij ook de ondersteuning krijgen die zij daadwerkelijk nodig hebben. Het is de missie van Stichting Buitenhof om deze voorwaarden voor hen te creëren. Bijvoorbeeld door in een beschermde woonomgeving te voorzien, verbinding te leggen tussen professionele en informele zorg en dagbesteding te faciliteren. De stichting werkt vanuit een christelijke identiteit en biedt hulp aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Voor meer informatie: www.stichtingbuitenhof.nl. Van harte aanbevolen. De Diaconie

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Woensdag 14 maart
11.00 uur:schooldienst in de Ichthuskerk 
19.30 uur: ds. C. Mijderwijk

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte betreft de Biddagcollecte.

Biddag
De 2e woensdag van maart is de biddag voor gewas en arbeid. Vroeger waren in Nederland vrijwel alle mensen voor hun bestaan afhankelijk van wat het land opbracht. Storm, regen, droogte en andere natuurlijke factoren die de mens niet in de hand had, maakten het bestaan erg onzeker. Daarom werd aan het begin van het voorjaar, in speciale kerkdiensten, Gods zegen gevraagd over het werk tijdens de Biddag voor Gewas en Arbeid. Dat gebeurt nu nog, al is deze kerkdienst niet meer alleen gericht op de veeteelt, land- en tuinbouw. Op 14 maart is er ’s morgens is er een dienst in de Ichthuskerk samen met de kinderen van ‘De Rank’. 's avonds hopen we elkaar opnieuw ontmoeten in de bidstonddienst.


VERANTWOORDING  

College van diakenen
In de maand februari bedroeg de opbrengst van de collecte op 4/2 voor het werelddiaconaat € 1.095,67, 7/2  Project “Open je Ogen” € 384,40, 16/2 Discover € 95,90, 18/2 Gevangenzorg Nederland € 516,60  en de wekelijkse collecte voor de Diaconie € 899,34. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters
In de maand februari zijn de volgende collecten ontvangen: 11/2 en 18/2 Pl. Kerkenwerk € 591,30 en € 598,71 en de gewone weekcollecten € 1.864,80. Verder werd aan giften ontvangen door: ds. C. Mijderwijk € 50,00 en van € 15,00; Ouderling C. Hijkoop € 10,00 voor de kerk. Prop. J. Domburg ontving € 50,00 voor de kerk, € 50,00 voor het jeugdwerk en € 10,00 voor het orgelfonds. HVD-dames Greet Boer en Thea Rietveld € 10,00; Jozien Bos € 10,00 voor de kerk; Sjanie Rietveld € 5,00 voor het orgelfonds. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording ZEC
De opbrengst van de collecte op 25/2 t.b.v. de GZB  bedroeg € 532,16. Onze hartelijke dank hiervoor.

PASTORAAT

Zieken
Zie papieren versie.

ACTIVITEITEN

Catechese
I.v.m. biddag is er deze week geen catechese. We hopen jullie in de kerk te ontmoeten!

KidCat
Alle kinderen van KidCat hebben een brief mee naar huis gekregen voor het uitje naar de Sint-Janskerk in Gouda op 3 april. Nog lang niet alle ouders hebben gereageerd: doe dit alsjeblieft snel, zodat we het vervoer kunnen regelen (domburg.j@gmail.com). Ook hebben de kinderen uit groep 8 een brief mee naar huis gekregen: deze jongeren ontvangen op 25 maart de HSV-jongerenbijbel in de ochtenddienst. Ook hier hebben nog niet alle ouders gereageerd: graag hoor ik snel reactie, zodat ik alles goed en netjes kan voorbereiden. We hopen en bidden om een goede afsluiting van het catechesewerk en een leuk uitje naar Gouda. Jan Domburg.

Stamppotdiner en spreker Compassion
Aanstaande vrijdag (9 maart) vindt om 18.30 uur het stamppotdiner plaats in het Anker. De opbrengst van deze actie is voor Compassion, in het bijzonder de twee Muskathlons waar vier gemeenteleden binnenkort aan mee gaan doen. Aansluitend aan het stamppotdiner komt er op om 20.00 uur een spreker van Compassion. Zij zal vertellen over het werk van Compassion en over haar eigen ervaring met de Muskathlon. Ook wanneer u niet bij het diner aanwezig kan zijn, bent u van harte welkom om naar de spreker te komen luisteren.

HVD
Op 9 maart kunnen de HVD-dames de uitnodigingen voor de Paasmiddag ophalen tussen 19.00-19.30 uur in ‘Het Anker’.

Autowasactie “Open je ogen”
Zaterdag 10 maart is er de autowasactie georganiseerd door de Ichtuskerk. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het HGJB/GZB project ‘Open je ogen’. Uw auto weer heerlijk schoon! Wie wil dat niet! Dus zaterdag 10 maart tussen 9.00-14.00 uur naar autobedrijf Jaspers Ambachtstraat 8 Meerkerk.

Volleybaltoernooi
Op D.V. zaterdag 17 maart organiseert de jeugdraad een volleybaltoernooi. Van 19.00-20.00 uur is het Kind-ouder toernooi. Kinderen vanaf 7 jaar mogen hier aan mee doen. Dit mag met ouder(s), grootouder(s) of een andere volwassene. Het doel is om het kind te laten genieten en samen een mooie ervaring te beleven. Vervolgens start er om 20.15 uur een toernooi voor iedereen die onder het genot van veel gezelligheid met elkaar ‘aan de slag wil’. Het toernooi wordt gehouden in De Linde. Je kunt je opgeven als team, maar ook individueel. Aanmelden vooraf is niet verplicht maar wordt op prijs gesteld: jeugdraadhervormdmeerkerk@gmail.com. Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. teamvorming.

Kaartenverkoop
Door de verkoop van fotokaarten heb ik weer 1000,- euro afgedragen aan De Hospice. Een ieder die kaarten gekocht heeft, heel veel dank hiervoor. Het is mooi om twee doelen hiermee te steunen:

  1. De Hospice krijgt een mooi bedrag om dingen mee te doen die nodig zijn en niet vergoed worden.
  2. Mensen die een kaart ontvangen, stellen dit op prijs, zij merken dat ondanks zorgen, ziekte of blijdschap, zij ook deel uit mogen maken van de gemeente.

Dus zeggen we maar zo, er zijn weer genoeg kaarten te koop. Aan de Leeuwerik 23 of even een telefoontje naar 06-51 45 88 60. Groet, Sjanie van Vuren

EO-JONGERENDAG zaterdag 26 mei 2018
Hoi, ben je 13 jaar of ouder en wil je samen met je vrienden met de bus mee naar de EO-jongerendag, geef je dan op bij Alfred ten Caat (atencaat@hotmail.com). Graag je naam en je mobiele telefoonnummer vermelden. Matt Redman en For King and Country komen dit jaar, voor meer namen: check dan de site van de EOJD 2018. Wij vertrekken vanaf de parkeerplaats (bij de Linde in Meerkerk) om uiterlijk 10.45 uur naar Arnhem. Aan het einde van de dag (rond 21.00 uur afgelopen) staat de bus weer klaar om je naar Meerkerk te brengen. Vertrek is rond 21.30 uur vanaf het Gelredome. De kosten zijn  € 12,50. Let op! Dit is alleen de busreis, het toegangskaartje voor de EO-Jongerendag 2018 moet je zelf bestellen via de EO. Nog vragen...? Laat het weten.  Ook dit jaar wordt er nauw samengewerkt met de Hervormde gemeente van Ameide en Tienhoven. Ps. Vertel dit aan je vrienden en geef je op... Zorg dat je op tijd een plekje reserveert ;-) Opgeven kan tot en met maandag 14 mei. Wij hopen je 26 mei te zien in de bus. Hartelijke groet, Alfred ten Caat, Hervormd Meerkerk

Agenda
  9 maart    - Stamppotdiner
  9 maart    - Ophalen Paasuitnodigingen HVD
10 maart    - autowasactie
16 maart    - discover
17 maart    - volleybaltoernooi
18 maart    - JV
20 maart    - Slotavond catechese
27 maart    - HVD-ouderenmiddag (Paasmaaltijd)

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl.

BIJ DE DIENSTEN
Afgelopen zondag mochten we in de morgendienst (voorbereiding Heilig Avondmaal stil staan bij Mattheus 26: 22b, “Ik ben het toch niet, Heere?” een vraag die ook door ons gesteld mag worden. we schreven als thema boven de dienst: ‘Ben ik het?’ N.a.v. de dienst stuurde een gemeentelid mij het volgende gedicht van Revius  ‘Hij droeg onze smarten’

T’ en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
Noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht,
Noch die versmadelijk u spogen in ’t gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

T’ en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten –

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,
Ik ben de zware boom die u had overlaân,
Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,

De nagel en de speer, de gesel die u sloeg,
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg,
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

Uit: Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten (Deventer 1630).

Komende zondag mogen we samenkomen rond Woord en sacrament. In de morgendienst voorafgaande aan de viering luisteren we naar Mattheus 26: 28 ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’ Als thema schrijven we boven de dienst: ‘Hij voor mij!
In de dienst van dankzegging luisteren we opnieuw naar Mattheus 26 en dan vers 30: ‘En toen zij de lofzang gezongen hadden vertrokken zij naar de Olijfberg’. Als thema schrijven boven de dienst: ‘De lofzang gaande houden!’ We wensen u en jou een goede voorbereiding en een gezegende zondag.

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

 

 

< Terug naar het overzicht