Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 23

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 juni
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Crèche
10/6 Marrigje Mesker, Esther de Gans, Lieke Haag, Chantal Doeland, Charlotte Treuren
17/6 Gerda den Otter, Magda ’t Lam, Linda Vink, Thirza ’t Lam, Suzanne Treuren

Zondagsschool
Groep 1: Willeke de Gans en Jeanne Stuy
Groep 2: Elisa Blok en Jolien de Langen
Groep 3: Claudia en Chantal Doeland
Groep 4: Gerdien den Hartog

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
Er is deze zondag geen uitgangscollecte.

Diaconie
Mercy Ships - medische zorg voor de allerarmsten.
De diaconie- en avondmaalscollecte van a.s. zondag is bestemd voor het werk van Mercy Ships. Maar liefst twee miljard mensen ter wereld hebben geen toegang tot medische zorg. Mercy Ships gaat al 40 jaar de strijd aan met deze nood. Ze varen met ons ziekenhuisschip Africa Mercy naar de armste landen in Afrika. Daar voorzien ze de allerarmsten van gratis medische hulp. Ze helpen mensen met bijvoorbeeld tumoren, oogkwalen, ernstig misvormde benen, fistel en gespleten lippen. Ook geven zij palliatieve zorg. Dit doen zij in navolging van Jezus. Omdat ieder mens kostbaar is. Een operatie verandert levens en geeft hoop voor de toekomst! Meer info: www.mercyships.nl.  Van harte aanbevolen . De Diaconie.

VERANTWOORDING  

College van diakenen
In de maand mei bedroeg de opbrengst van de collecte op 6/5 Diaconaal Maatschappelijk Werk te Sliedrecht € 427,91; 10/5 Steunfonds Ger. Bond € 341,50; 11/5 Discover € 257,50  en de gewone weekcollecten € 1.594,34. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters
In de maand mei zijn de volgende collecten ontvangen: 6/5 Onderhoud Gebouwen € 521,07; 11/5 Trouwdienst € 186,70; 13/5 Pl. Kerkenwerk € 523,15, 27/5 Bijstand Pastoraat € 531,50 en de gewone weekcollecten € 1.996,31. Via prop. J. Domburg werd 3x € 10,00 voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording ZEC
De opbrengst van de Pinkstercollecte op 20/5 voor de GZB heeft € 687,90 opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor.

KERKENRAAD

Viering Heilig Avondmaal
Komende zondag mogen de diensten in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. Op de Avondmaalszondag wordt 's morgens het Heilig Avondmaal gevierd zoals we dat gewend zijn. Op de laatstgehouden gemeenteavond is met u besproken dat vanaf nu in de avonddienst op de Avondmaalszondag de viering wordt voortgezet voor diegenen, die 's morgens verhinderd waren. Daarna is er dankzegging voor wat er aan de Tafel des HEEREN is ontvangen. We hopen dat dit alles tot zegen mag zijn.

Goede voorbereiding en gezegende diensten toegewenst.

Kerktelefoonluisteraars
De diakenen hopen u in de maand juni weer te bezoeken en indien mogelijk uw bijdrage weer in ontvangst te nemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven.

PASTORAAT

Zieken
Laten we bidden voor allen die het moeilijk hebben, die met zorgen, ziekte en/of verdriet te kampen hebben. Dat de woorden uit psalm 139 tot bemoediging mogen zijn. Daar lezen we: HEERE, U doorgrondt en kent mij, U kent mijn zitten en mijn opstaan. Als nog geen woord op mijn tong is, zie HEERE, U weet alles. U legt Uw hand op mij.

ACTIVITEITEN

BOELMARKT
De boelmarkt van zaterdag 2 juni heeft het mooie bedrag van € 33.963,34 netto bijeengebracht. Iedereen die op welke wijze ook een steentje heeft bijgedragen, ook nu weer hartelijk bedankt! Het was een prachtige dag, een geweldige sfeer, een nieuwe locatie, fijn om ook zo gemeente te zijn! Opnieuw mogen we ook hierin onze zegeningen tellen. Bijzonder woord van dank voor de commissie die zich in de afgelopen maanden weer enorm heeft ingezet om ook deze boelmarkt tot een succes te maken. Het was best spannend wat de nieuwe locatie zou brengen. Nogmaals het was een prachtige gemeentedag!

Prijzen
De prijzen van de verloting zijn gevallen op de volgende lotnummers: 133, 486, 645, 1081, 1090, 1460, 1614, 1756, 1783, 2116, 2126, 2308, 2418, 2484, 2830, 3079, 3222, 3446, 3570, 3716, 4126, 4239, 4433, 4754, 5125, 5632 en 5823. 

Examenuitslag doorgeven
Woensdag 13 juni komt nu dichtbij! Op die dag worden de uitslagen van de examens verwacht. Spannend! Graag willen we met je meeleven. We zijn benieuwd naar jouw examenuitslag. Wil je deze ook met ons delen? Graag even een berichtje naar: cmijderwijk@solcon.nl of 06 44 05 32 41.

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

BIJ DE DIENSTEN

Komende zondag mag in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. In de beide diensten luisteren we naar een gedeelte uit Handelingen 13. ’s Morgens in Handelingen lezen we de verzen:13-16 en 32-39 met als kerntekst vers 38: Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders(zusters), dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt. In de avonddienst is er eerst de voortzetting van het Heilig Avondmaal, daarna luisteren we naar Handelingen 13: 4-12. Met als thema: “Verkondig het evangelie”. Allen gezegende diensten toegewenst. Ik las het volgende gedicht:

 

Neem, eet, dit is Mijn lichaam

Mijn bloed dat Ik vergoot,

opdat Ik u van schuld bevrijd

en eeuwige vrijspraak bood.

 

Waarom nog zoveel twijfel,

durft u niet komen gaan,

geloof toch, Ik heb ook voor u

de schuld reeds weggedaan.

 

Hier aan des Heeren tafel,

wordt nu al iets gesmaakt,

wat God geeft in de bruiloftzaal,

hen, die Hij zalig maakt.

 

 

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

< Terug naar het overzicht