Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 44

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 4 november
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk
18.30 uur: ds. J. Vis

Crèche
4/11 Nelleke Sterk, Arninja ’t Lam, Kristel den Hartog, Leah Dekker, Naomi ‘t Lam
11/11 Elly den Hartog, Anke Mouthaan, Lianne Vink, Noa van Vuren, Margreet de Groot

Zondagsschool
Groep 1: Marit v/d Wel
Groep 2: Dike van Leeuwen en Noa van Vuren
Groep 3: Lenie Versluis en Annemieke Versluis

Collecten
De eerste collecte (diaconie) is bestemd voor Open Doors.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor de GZB – Najaarszendingscollecte.

Koffiedrinken na de dienst
Zondag 4 november is het koffie drinken na de dienst. Iedereen is van harte uitgenodigd om koffie, thee of fris te komen drinken. Deze keer wordt de hulp verwacht van Dick van Vuren, Jannie en Kees Verkerk, Piet Versluis en Peter van Leeuwen.


WOENSDAG 7 NOVEMBER - DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

19.30 uur: ds. C. Mijderwijk

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is de dankdagcollecte.


VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
In de maand oktober de volgende collecten ontvangen: 7/10 Onderhoud Gebouwen € 496,87, 21/10 Plaatselijk Kerkenwerk € 532,85, zondagsschool voor het adoptiekind € 126,50 en de gewone weekcollecten € 1.939,72. Via de HVD-dames Tine van Toor en Corry Treuren werd € 10,00 ontvangen voor de kerk. Arda de Blaauw ontving € 10,00 voor het orgel. Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.

College van Diaconie
In de maand oktober was de opbrengst op 7/10 Israëlzondag t.b.v. St. ALEH € 524,66, 14/10 Slachtoffers op Sulawesi inclusief via de bank ontvangen € 2.529,35, 21/10 werelddiaconaat € 557,95, 27/10 Discover € 120,56, 28/10 Zondagsschool € 595,28 en voor de Diaconie € 589,75. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

ZEC
Opbrengst 14/10 voor het Plaatselijk Evangelisatiewerk € 512,65. Onze hartelijke dank hiervoor.

PASTORAAT
Zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN- dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

Catechese
I.v.m. dankdag voor gewas en arbeid is er komende week geen Kidcat, FollowMe en FollowMe-next. Wel is er de belijdeniscatechese, deze is op: dinsdag 6-11 van 20.30.t/m 21.45 uur.

Reformatiebijeenkomst
Ook dit jaar is er weer een gezamenlijke Reformatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op zaterdagavond 3 nov. in de Chr. Geref. Kerk aan de Tolstraat 47. Spreker is ds. D. Breure en er wordt medewerking verleend door: Mannenensemble  Ethan” o.l.v. Johan Adriaanse. Het thema van de lezing is: ‘Berouw beloofd’. De avond begint om 19.30 uur. Allen hartelijk welkom.

Meerkerk Boelmarktloods. 
Op zaterdag 3 november van 09.30 tot 11.30 uur is de boelmarktloods weer open! U kunt dan weer uw boelmarktspullen inleveren op het inmiddels bekende adres aan de Energieweg 3, loodsen M & N. Brengt u eens een bezoekje aan de boelmarktloods en geniet van een kopje koffie!  De boelmarktcie.   

Avond nieuw ingekomen gemeenteleden
Op donderdagavond 8 november wordt er een avond georganiseerd voor gemeenteleden die in 2017 en 2018 nieuw in onze gemeente zijn komen wonen en ingeschreven. Alle nieuwe gemeenteleden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Mocht u onverhoopt deze uitnodiging niet hebben ontvangen, weest u dan ook van harte welkom en beschouwd u dit bericht als een uitnodiging.

HVD-kerstkoor
Voor de Kerstmiddag van de HVD (op woensdagmiddag 12 december) is er weer een gelegenheidskoor. De eerste repetitie is op dinsdag 6 november in ‘Het Anker’. De volgende repetities zijn op maandagmiddag. We beginnen om 13.30 uur. Iedereen die graag zingt is weer van harte welkom.

OVO
Donderdag 8 november is er OVO in Het Anker. Vanaf 9:45 uur staat de koffie klaar, we beginnen om 10:00 uur. Deze morgen willen we nadenken over Psalm 122. Er is oppas voor de kleine kinderen.

Gebedskring
Elke donderdagavond komt de gebedskring samen in de bovenzaal van ‘het Anker’. Een mooie en fijne kleine kring (die best iets groter mag worden). In deze vertrouwde kring wordt er gebeden, voor de noden in de wereld ver weg en dichtbij, voor ziekte, zorg en verdriet in de gemeente. Ook mogen we danken voor de vele zegeningen, vreugde die we mogen ontvangen. De kracht van bidden mag niet onderschat worden. Jakobus 5 lezen we: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. De gebedskring komt samen van 19.00 -19.45 uur. U/jij bent niet verplicht om hardop een gebed uit te spreken, je mag ook in stilte aanwezig zijn en zo meebidden. Welkom!

Kerstlichtjestocht - inzamelen potten
Voor de Kerstlichtjestocht hebben we glazen (hak)potten nodig. Als organisatie doen we daarom een oproep voor het verzamelen van glazen (hak)potten van 720g. De potten kunnen, schoon en zonder etiket, ingeleverd worden op zaterdag 8 december tussen 10.00 en 11.00 in Het Anker.

Bij de morgendienst
Dit jaar staan we bij de lidmatenkringen en de BijbelGespreksKring stil bij het Bijbelboek Numeri. Een wat minder besproken en bepreekt Bijbelboek. Daarom wil ik zondagmorgen met u en jullie stil staan bij dit Bijbelboek. We lezen enkele gedeelten uit Numeri 1 en 3. Ook als u, jij (nog) geen van de genoemde kringen bezoekt zal de preek u/jou hopelijk wel aanspreken. We mogen samen de actualiteit van dit gedeelte ontdekken. We mogen elkaar ontmoeten rondom het geopende Woord van onze God.

Dankdag voor gewas en arbeid
In de dienst van dankstond voor gewas en arbeid hopen wij elkaar te ontmoeten. De morgendienst met de kinderen van de bassischool ‘De Rank’ is dit jaar in de Ichthuskerk. We wensen de kinderen een fijne samenkomst toe. ’s Avonds is er de dankstonddienst voor de gehele gemeente.  Zoals u weet is de eerste woensdag in november een speciale dag: de dank­dag voor gewas en arbeid. Juist op een doordeweekse dag komen we als gemeente samen om onze God te danken voor alle blijken van Zijn trouwe gunst in het leven van alledag. Dat heeft goede zin. Het scherpt ons op, om in wat voor ons zoals vanzelf spreekt is, (levensonderhoud, scholing, werk en inkomen, gezondheidszorg, etc.). Gods goede doen te zien en ons dankbaar te verwonderen. Het stelt ons ook voor de vraag hoe we de HEERE erin kennen en wat dankbaarheid dan inhoudt. Met dat we de Heere danken, doen we voorbede en bezin­nen we ons op onze roeping om te dienen en te delen, te helpen en te helen in de naam van onze Heere en Heiland. Wat is het groot dat wij als gemeente op een doordeweekse avond zo mogen samenkomen. Ik wil aansluiten bij het Bijbelgedeelte en thema dat de HGJB heeft aangedragen, het sluit aan bij het jaarthema: “Met hart en ziel”.

Agenda
  2 november: Avond World Servants
  3 november: Boelmarktwinkel
  3 november: Reformatieavond
  6 november: HVD-kerstkoor
  8 november: OVO
  8 november: Gebedskring
14 november: Gezamenlijke avond HVD-dames + diakenen en wijkouderlingen
15 december: Kerstlichtjestocht

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl.

Tenslotte
Zoals u wellicht al heeft vernomen hebben we gemeend te moeten bedanken voor het beroep dat de Hervormde gemeente Woerden op ons had uitgebracht. We bidden om rust en vrede over het genomen besluit. Dank voor uw meeleven, we hebben het erg gewaardeerd. Hartelijk dank ook namens Anja, ds. C. Mijderwijk

< Terug naar het overzicht