Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 45

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 11 november
  9.30 uur: ds. E. van Wijk, Sprang
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk

Crèche
11/11 Elly den Hartog, Anke Mouthaan, Lianne Vink, Noa van Vuren, Margreet de Groot
18/11 Jantine Baars, Mieke Smits, Corina Bruynes, Ruben de Vries, Lydia Versluis

Zondagsschool
Groep 1: Marjo de Leeuw en Jeanne Stuy
Groep 2: Carina Weeda en Jolien de Langen
Groep 3: Bettina Korevaar en Chantal Doeland
Groep 4: Alice Visser

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Via de HVD-dames Hermien Doeland en Marja van Leeuwen werd een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen. Ouderling J. Doeland ontving € 20,00 voor de uitbreiding van ons kerkgebouw en ds. C. Mijderwijk € 50,00 voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

KERKENRAAD

Gemeenteavond
Op 28 november zullen we tijdens de gemeenteavond ingaan op het beleidsplan 2019-2022. We stelden beleidsvoornemens op en we nemen u graag mee in de voortgang en in datgene wat nog volgt. Na de pauze zal de nieuwe website van onze kerk aan u en jou worden gepresenteerd. Verder zullen we in een ontspannen setting u bijpraten over diverse zaken vanuit de gemeente. o.a. de stand van zaken rondom de benoeming van een nieuwe pastoraal medewerker. Ook hopen Arjan en Willeke den Burger iets te vertellen over hun reis. Voorafgaand, in de pauze en na afloop worden er door Sjanie van Vuren wenskaarten verkocht voor de Hospice en Lia Hijkoop verkoopt Israël producten. Beide van harte aanbevolen. We hopen u graag vanaf 19.45 uur te ontmoeten in het Anker.

PASTORAAT

Zieken
We leven mee met gemeenteleden die in de verpleeg- en zorgcentra worden verpleegd en met de zieken thuis. We bevelen allen die met ziekte en zorgen te maken hebben in uw voorbede aan. Laten we omzien naar elkaar en waar het kan iets betekenen. Al is het maar in een teken van meeleven. Psalm 147:3 zingt: Hij geneest de gebrokenen van hart.

Aanspreekpunt pastoraat
Komende week kunt u in voorkomende situaties waarin pastorale zorg gewenst is contact op nemen met onze scriba br. Robert Versluis tel. 0183-354525 -  E-mail: scriba@hervormdmeerkerk.nl of uw wijk-ouderling.

ACTIVITEITEN
(zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)

Catechese
- KidCat - maandag 12-11 en dinsdag 13-11 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMe – maandag 12-11 en dinsdag 13-11 van 19.15 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMeNext – maandag 12-11 en dinsdag 13-11 van 20.30. t/m 21.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.

Gebedskring
Elke donderdagavond (van 19.00 -19.45 uur) komt de gebedskring samen in de bovenzaal van het Anker. U en jij van harte welkom!

Gemeentereis naar Israël-Jordanië
Van 13 t/m 17 november neem ik deel aan een oriëntatiereis naar Jordanië. Het land waar grote delen van het Bijbelboek Numeri zich hebben afgespeeld. Het idee is er om (bij voldoende belangstelling) in mei 2019 een gemeentereis naar Israël-Jordanië te organiseren. De oriëntatiereis is mede bedoeld om het programma van deze reis vorm te geven. Ook ben ik in overleg met Drie-Tour voor nadere invulling. Wanneer we meer weten zal ik een informatieavond houden.

Agenda
14 nov.: Gezamenlijke avond HVD-dames + diakenen en wijkouderlingen
28 nov.: gemeenteavond
15 dec.: Kerstlichtjestocht

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Bij de diensten
Zondagavond hopen we in de dienst stil te staan bij het 7e gebod. Dit n.a.v. zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar over huwelijk en seksualiteit. Zaken waarin de Bijbel ons ook richting wil geven. We hopen op gezegende diensten.

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

< Terug naar het overzicht