Zaaierberichten 2020 week 42

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 18 oktober
  9.30 uur: dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur: ds. J. Westland, Putten

Zondag 25 oktober
  9.30 uur: ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk
18.30 uur: ds. J. Hogenhout, Meeteren-Est

Crèche
I.v.m. de coronamaatregelen is er geen crèche.

Zondagsschool
Afgelopen zondag werd de zondagsschool goed bezocht. Dat is erg fijn, zowel voor uw kinderen als voor de leiding die zich hiervoor inspant. Aanstaande zondag is er weer zondagsschool en wel voor de groepen 1 t/m 4. Tussen 9.50 uur en 10. 00 uur worden uw kinderen bij Het Anker verwacht. Geeft u uw kinderen weer op via de mail: zondagsschool@hervormdmeerkerk.nl  Vermeldt u ook weer aan welke groep uw kinderen deelnemen en of uw kinderen na afloop van de zondagsschool alleen naar huis mogen?

Collecten
Aanstaande zondag 18 oktober is er de landelijke collecte van Project 10 27 voor het werelddiaconaat. Deze keer is de opbrengst bestemd voor voedselhulp aan kwetsbare mensen in Namibië. De gevolgen van corona, wereldwijd, zijn groot. Eén ervan is dat mensen honger lijden. In Namibië leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dit werk is meer dan ooit nodig. Op verschillende plaatsen worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden en daklozen. Zij vragen om onze hulp. Vandaar dat de diaconie de opbrengst van de eerste  en de uitgangscollecte bestemd heeft voor het werelddiaconaat.. De tweede collecte (CvK)  is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

Collectebonnen
Tot nader bericht zal er geen gelegenheid zijn om collectebonnen te kopen.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Voor het verjaringsfonds is er in de maand september het mooie bedrag van € 726,55 opgehaald. Onze hartelijk dank hiervoor!

KERKENRAAD

Coronamaatregelen
Vooralsnog heeft de PKN, op aansturing van onze overheid, geadviseerd om nog maar 30 gemeenteleden toe te staan de erediensten te bezoeken. Tevens heeft de PKN geadviseerd om de gemeentezang niet meer toe te passen. Met pijn in het hart heeft de kerkenraad besloten om deze adviezen op te volgen. De betreffende adviezen gelden in principe voor de maand oktober. Gezien het sterk stijgend aantal besmettingen ligt het niet voor de hand om te veronderstellen dat er in de maand november een verruiming van de adviezen zal plaatsvinden.  Er kunnen nu 25 gemeenteleden een plaats reserveren. De resterende 5 plaatsen worden ingenomen door de leden van onze zanggroep. Indien u als gezin de diensten bij wilt wonen, bent u van harte welkom. In verband met de verplichting om van alle aanwezigen tijdens de dienst te weten wie er waren, is het noodzakelijk dat u de met u meekomende kinderen ook opgeeft bij het reserveren. Mocht u plaatsen gereserveerd hebben en toch niet kunnen komen, wilt u dat dan melden bij Mark Vermeij, via de mail: m.vermey@hervormdmeerkerk.nl of via de telefoon: 0183 – 51 07 10.

Zangers
Mocht u van uzelf vinden dat u goed kunt zingen, zou het fijn zijn als u zich aan wilt melden bij Rien van Wijngaarden r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl  om deel te nemen aan het koortje van 5 zangers dat de gemeentezang voor zijn rekening neemt. Het zou vooral mooi zijn als nog enkele mannen zich zouden  aanmelden.

Belijdeniscatechisatie
Ds. H. Klink uit Hoornaar verzorgt dit seizoen de belijdeniscatechese. Inmiddels is deze begonnen, maar er is nog steeds gelegenheid om u / je aan te melden. Aarzel niet langer, maar volg de roep van je hart! Neem hiervoor contact op met scriba Huib de Jong: scriba@hervormdmeerkerk.nl of 0183 – 51 54 10.

Nieuwsbrief
Zoals u gemerkt heeft, volgen de corona-maatregelen elkaar in een snel tempo op. De kerkenraad probeert u over de gevolgen van deze maatregelen zo goed mogelijk te informeren. Om deze en andere informatie te ontvangen is het noodzakelijk dat u zich aangemeld heeft voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Dat kunt u doen via de website en wel met de knop: Inschrijven voor de Nieuwsbrief.  Als u geen mogelijkheid heeft om u daarvoor aan te melden, kunt u dat mededelen aan Rien van Wijngaarden (0183 – 35 40 54). Hij zal er dan voor zorgen dat u de Nieuwsbrieven toch ontvangt.

Jaargids 2021
Zo af en toe is er wel eens iemand die vraagt of de Jaargids 2020 is uitgebracht.  Dat is niet het geval. In verband met de grote drukte rondom de verbouw / nieuwbouw van de kerk is besloten om de Jaargids 2020 niet uit te brengen. Het is wel de bedoeling om in 2021 weer een Jaargids uit te brengen. Deze zal t.z.t. op de website geplaatst worden en is daarmee in te zien / te downloaden voor iedereen die een internet verbinding heeft.  Gemeenteleden die niet over deze mogelijkheden beschikken, kunnen zich melden bij Rien van Wijngaarden, telefoon 0183 – 35 40 54. Deze gemeenteleden zullen, zodra de Jaargids 2021 beschikbaar is, een papieren versie ontvangen.

Zendingscommissie
Het GZB dagboekje 2021 EEN HANDVOL KOREN is weer voor € 12,50 te koop via de zendingscommissie. Wilt u deze bestellen, dan graag vóór 1 november via 06 – 13 26 78 82 bij Thea Rietveld of via een mailtje naar zending@hervormdmeerkerk.nl.
NB: Maar liefst € 8 van de prijs komt ten goede aan het werk van de GZB. Hier willen we de bestemming: Bosnië en wel specifiek het werk van de fam. Lichtendonk, aan geven. De afgelopen weken mochten we enkele blogs ontvangen over hun werk in Bosnië. Lees de berichten via de link op onze website, of kijk op www.gzb.nl.  Ontvang een hartelijke groet van de zendingscommissie.

ACTIVITEITEN / AGENDA
Alles conform Jacobus 4:15

Catechese / Jeugdwerk:
Zonder tegenbericht gaan de catechisaties en het jeugdwerk voor de diverse leeftijdsgroepen door

Woord en Melodie
D.V. Woensdag 28 oktober hopen wij een uitzending van Woord en Melodie te verzorgen. Als het goed is, zal de muziekapparatuur nu goed afgesteld staan, zodat de uitzending beter te beluisteren is. Uw felicitatie, bemoediging of zomaar een verrassende groet kunt u doorgeven tot zaterdag 24 oktober aan Sjanie (35 28 50) of Joke (35 13 72) of via de mail: jabassa@gmail.com.

ZAJW
Het ZAJW (zaterdagavond jeugdwerk) kan onder deze omstandigheden helaas geen activiteiten organiseren, maar we zijn wel aan het nadenken over activiteiten die passen binnen de 1.5 meter samenleving. Heeft u/ heb jij nog goede ideeën? Mail deze dan naar zajw@live.nl. We kijken er naar uit om jullie, hopelijk snel weer te ontmoeten!

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl.

TENSLOTTE
“En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen”

Een goede zondag toegewenst en een hartelijke groet aan u en jullie allen. Tot aanstaande zondag!
Namens de kerkenraad,
Rien van Wijngaarden.