Zaaierberichten 2021 week 29 en 30

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 25 juli
  9.30 uur: ds. J. van Oostende, Putten
18.30 uur: ds. A.J. Hagendoorn, Hellouw

Zondag 1 augustus
  9.30 uur: prop. S. Stuij, Bleskensgraaf
18.30 uur: ds. W. Stijf, Meeuwen

Crèche
Ook deze zondagen is er weer gelegenheid om voor ouders die de morgendiensten bij willen wonen, hun jongste kinderen naar de crèche te brengen. De leiding van de crèche vindt het erg fijn als u uw kinderen van te voren opgeeft via: creche@hervormdmeerkerk.nl De crèche wordt gehouden in de kleine zaal van Het Anker.                          

Collecten 25 juli
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte (CvK)  is bestemd voor het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor de zondagsschool.

Collecten 1 augustus
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte (CvK) is bestemd voor het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoud van onze gebouwen.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters
Door de dames van de HVD, te weten Anja en Ilse Boot, is €20,- voor “de kerk” ontvangen. Door onze pastoraal werker, dhr. W. Meerkerk, is €10,- voor “de kerk” ontvangen en €20,- voor Het Anker.  Hartelijk dank voor uw gaven!

Landelijke bijdrage
Binnenkort ontvangt ieder belijdend- / dooplid een brief met daarin een acceptgiro om daarmee de vaste lasten, verbonden aan het geregistreerd staan als belijdend-/ dooplid van de Hervormde Gemeente (PKN), te voldoen. Deze landelijke, zgn. quotumbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. Hierbij kunt u denken aan zaken als gemeente-opbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en het provinciaal kerkenwerk.  Bovendien worden uit  deze quotumbijdrage ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie, fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk bekostigd. Alvast onze dank voor het overmaken van uw bijdrage.

Verkoop collectebonnen
U kunt, voor de laatste keer voor de zomervakantie, collectebonnen kopen op vrijdag 30 juli. Cees den Otter en Wim van Ooijen zullen u, tussen 19.00 uur en 20.00 uur, bedienen vanuit Het Anker. Na de vakantie kunt u op 3 september collectebonnen kopen tussen 19.00 uur en 20.00 uur  in Het Anker.

KERKENRAAD

Bevestiging en intrede
We zijn dankbaar dat ds. Van der Poel afgelopen zondag aan onze gemeente verbonden mocht worden. Erg fijn dat het hele gezin Van der Poel genezen was van het corona-virus en met elkaar aanwezig kon zijn in onze kerk samen met beider, in goede gezondheid verkerende, ouders, hun familie en de vrienden. Het was een bijzondere dienst, waarin onze dominee zowel bevestigd werd als intrede deed. De bevestiging stond in het teken van de opdracht aan ons allen om Jezus te volgen, voor en met elkaar te bidden en elkanders lasten te dragen. Het thema van de intredepreek was  “Gods Belijdsplan”. Ds. Van der Poel benadrukte dat wij in alle gevallen ons vertrouwen op God mogen stellen. We kunnen altijd op Hem rekenen, maar Zijn gang in en met ons leven is niet altijd na te rekenen. Hij hield ons voor om, tussen Genade en Gehoorzaamheid, ons leven in dienst van onze God te stellen.

Welkom
Fijn dat het gezin Van der Poel inmiddels zijn intrek genomen heeft in de pastorie. Het zal best wel even wennen zijn, maar gezien de nieuwstaat van de pastorie, zal het wennen aan de woning wel snel lukken. Het wennen aan een totaal ander dorp, met nieuwe mensen, zal jullie ook wel gemakkelijk afgaan, maar wel wat meer tijd vragen. Neem die tijd voor en met jullie gezin en weet dat jullie van harte welkom zijn in ons dorp. Ook hier heeft onze God Zijn woning gebouwd en wil Hij met jullie zijn en gaan.

Hartelijk dank
Mede namens Heidi, Emma, Lotte en Floortje wil ik u en jullie bedanken voor de hartelijke ontvangst in Meerkerk. Warme woorden, kunstige kaarten, een zelf gemaakt boekje met bijzondere bezienswaardigheden, koek en cake en een prachtige pastorie. Het heeft ons goed gedaan om zo te worden ontvangen. Omdat de intrededienst een week verschoven is, betekent het dat ik slechts een weekje in Meerkerk werk voordat ik vakantie krijg. Vanaf half augustus hoop ik  u en jullie te ontmoeten en waar mogelijk te leren kennen. Vriendelijke groet, ds. E. van der Poel.

Vakantie
Ds. Van der Poel heeft vakantie van 24 juli t/m 14 augustus. Voor pastorale zaken die geen uitstel verdragen, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Mocht deze wegens vakantie niet bereikbaar zijn, kunt u contact opnemen met Rien van Wijngaarden, tel. 0183-354054 of via de mail: r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl

Zaaierberichten
Tot en met 14 augustus hoopt ondergetekende de berichtgeving in de Zaaier te verzorgen. Vanaf 15 augustus hoopt ds. Van der Poel de berichtgeving in de Zaaier voor zijn rekening te gaan nemen. Vanaf dat moment dienen alle berichten uiterlijk maandag van de betreffende week voor 12.00 uur bij onze dominee aangeleverd te zijn. Het is het meest handig als die berichten bij de dominee aankomen via de mail: dominee@hervormdmeerkerk.nl

PASTORAAT

Zieken
Dhr. Dirk Brakband, Broekseweg 40, 4231 VG te Meerkerk zou in de afgelopen week met de eerste chemokuur beginnen. Helaas is dat als gevolg van een ziekenhuisopname, om de eerder geplaatste stents te vervangen, niet doorgegaan. Het is nu de bedoeling dat Dirk deze week met de kuur zal beginnen.

Mevr. Ina Veth, Broekseweg 27, 4231 VC te Meerkerk is in de afgelopen weken meerdere keren thuis geweest.  Ze hoopt, na een lang verblijf in Zorgspectrum Nieuwegein, medio augustus weer thuis te komen.

Huwelijk
Op vrijdag 23 juli hopen Evert Sterk en Alicia Sterk te gaan trouwen. Ze willen een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in de Hervormde kerk van Nieuwland die om 16:00 uur begint en geleid zal worden door ds. Van der Veen uit Sliedrecht. We wensen Evert en Alicia, samen met hun familie en geliefden, een mooie huwelijksdag en Gods onmisbare zegen in hun huwelijk toe. Het echtpaar Sterk gaat wonen aan het Dorpsplein 9 in Nieuwland.

Geboren
“Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven jouw leven, zegt: ‘Ik ben bij jou”.

Dankbaar en dolgelukkig  zijn Eddie en Arninja `t Lam (Ooievaar 19, 4231EK te Meerkerk) met de geboorte van hun dochter Suze Jenneke Hendrina,  met als roepnaam Suze. Suze is geboren op woensdag 14 juli en is het zusje van Mels en van haar overleden zus Nola. Wij feliciteren de ouders en broer Mels. Met hen danken wij God voor dit wonder van de geboorte en wensen maar bovenal bidden hen de Zegen van God toe bij de opvoeding van Suze en Mels.

Meeleven
Afgelopen maandag werden we opgeschrikt door het bericht  dat dhr. A.A. (Bram) van Ooijen (Watertoren 20, 4231 WT te Meerkerk) zondag in Groningen een ongeluk heeft gehad met de fiets.

Bram is zeer ernstig gewond opgenomen in het UMC Groningen. Wij leven mee met zijn partner Corrie Willemse-den Braven, kinderen en kleinkinderen. Wij bidden voor hem om Gods bewarende genade  en om Zijn zegen over de behandeling en zorg die hij momenteel in het ziekenhuis ontvangt. Laten we blijvend aan hen gedenken in onze gebeden.

Verhuisd
Dhr. Piet Terlouw is afgelopen week verhuisd naar Ameide. Piet heeft vele jaren met zijn vrouw Truus in de Beatrixstraat 29 te Meerkerk gewoond. Omdat Truus enkele jaren geleden wegens gezondheidsredenen naar Open Vensters is verhuisd, leefde bij Piet de wens om dicht bij haar te kunnen wonen in Ameide. Afgelopen week heeft hij een huis aan de Marijkeweg 35b, 4233 HJ in Ameide mogen betrekken en woont hij weer dicht bij zijn vrouw. Piet en Truus blijven meeleven met onze gemeente, ook al wonen ze een dorp verderop. We wensen Piet en Truus nog een gezegende tijd in Ameide, en Gods bewarende hand in broze gezondheid van Truus.

Vakantie
Een ieder die al op vakantie is of nog van plan is te gaan, wensen we een goede tijd  toe. Vakantie is voor sommigen een tijd van weinig / niets doen, voor anderen juist een tijd om iets totaal anders te doen. Geniet daarvan!  Wij denken aan diegenen die, om welke reden dan ook, niet op vakantie kunnen gaan. Ook thuis kan het goed zijn! Voor ons allemaal geldt, of we nu ver weg gaan of dichtbij blijven, dat we onze weg in afhankelijkheid van God hebben te gaan.

ACTIVITEITEN / AGENDA (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl) Alles D.V.

Woord en Melodie
Woensdag 28 juli om 19.30 uur is er een zomeruitzending van ons verzoekplaten-programma. Een fijn luister-uur gewenst.

Adré en Marja Lichtendonk
Afgelopen zondag zongen we “Sterk zendelingen bij hun werk”. Wij zijn gezegend dat we wederom een nieuwe predikant konden verwelkomen in Meerkerk. Hoe anders kan het zijn op vele plaatsen in de wereld waar ze graag een zendingswerker zouden ontvangen die mensen helpt en bemoedigt om te groeien in het geloof. Ook tijdens uw vakantie kunt u zelf een zendeling zijn door bijvoorbeeld een kerkdienst op uw bestemming te bezoeken. Uw aanwezigheid of gesprek kan voor de ander een bemoediging zijn. Wellicht kijkt u hierdoor door een andere bril naar het zendingswerk. “Andere bril” is ook de titel van de laatste blog van Adré en Marja. Lees verder via de link op Hervormd Meerkerk. Bidt u voor de zendingswerkers, zij bidden ook voor u!! Fijne vakantie en een hartelijke groet van de Zendingscommissie.

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl

Bij de diensten
De komende zondagen zijn er verschillende gastvoorgangers in ons midden. Laten we, als we thuis zijn / thuis blijven onze plaatsen in de kerk niet onbezet laten. Het reserveringssysteem laat met enige regelmaat zien dat er ook voor u / jullie plaats is om de Woordbediening in de kerk mee te beleven. Laten we wat het zingen betreft nog steeds rekening houden met de afspraak dat we ingetogen zullen zingen. Dat viel afgelopen zondag niet mee…… zeker niet toen we de dienst beëindigden met het zingen van psalm 68, het 10e vers: “Geloofd zij God met dienst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen”. Goddank mochten we weer een nieuw predikantsgezin in ons midden verwelkomen.

TENSLOTTE
Een hartelijke groet aan u en jullie allen. Tot aanstaande zondag!

Namens de kerkenraad, Rien van Wijngaarden.